Zakres robót

Plan orientacyjny z etapu Projektu Architektoniczno-Budowlanego:

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 13,152 km;
 • budowę węzłów drogowych: Rzechcino i Skórowo;
 • budowę przepustów pod drogą ekspresową S6 pozostałymi drogami oraz zjazdami;
 • budowę/przebudowę dróg innych niż droga ekspresowa, w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości;
 • budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym drogi ekspresowej;
 • budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • przejazdy i wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;
 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy;
 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, ogrodzenia;
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające, oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową i inne; 
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych;
 • budowę kanału technologicznego, kanalizacji teletechnicznej;
 • rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych;
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego; 
 • oświetlenie drogowe;
 • organizację ruchu i urządzenia BRD; 
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi ekspresowej i pozostałych dróg, oraz wyposażenie ich w urządzenia BRD; 
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników;
 • po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonanych na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • wykonanie napraw dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub budynków uszkodzonych wskutek działań Wykonawcy, do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem
  ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną rozbudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • System Zarządzania Ruchem;
 • dostosowanie parametrów istniejącej drogi DK6 do potrzeb lokalnych;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp, wykopów i nasypów,
  w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej;

Przekrój budowany i docelowy – 2×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna lub półsztywna
Klasa techniczna – S
Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
Prędkość miarodajna Vm – 110 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami – 5 m
Szerokość opaski – 0,5 m 
Pas awaryjny – 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska
Kategoria ruchu – KR 6 
Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
Skrajnia pionowa – min 5,0 m
Pochylenie poprzeczne – 2,5 %

Węzeł Rzechcino.

Podłączenie drogi powiatowej nr 1179G będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 23+334,31 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje w kierunku Głuszynka, Grapic, Rzechcina. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 740 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1179G z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi  powiatowej nr 1179G należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego  poza jezdnią.

Klasa techniczna (drogi krajowej krzyżującej się z S) – Z
Prędkość projektowa Vp – 50 km/h
Liczba jezdni – 1
Liczba i szerokość pasów ruchu – 2×3,0 m 
Szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – min 2,5m
Kategoria ruchu – KR 4

Węzeł Skórowo

Droga powiatowa nr 1187G będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 28+386,30
i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje w kierunku Skórowa Starego i Nowego oraz Potęgowa. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność budowy drogi powiatowej w nowym śladzie na długości nie mniej niż 670 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1187G z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach budowy  drogi powiatowej nr 1187G należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego poza jezdnią.

Klasa techniczna – Z
Prędkość projektowa Vp – 40 km/h
Liczba jezdni – 1
Liczba i szerokość pasów ruchu – 2×3,0 m 
Opaski zewnętrzne – brak
Szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – min 2,5m
Kategoria ruchu – KR 4

Obiekty inżynierskie

Przejścia dla zwierząt – 10 szt., wiadukty – 5 szt.

Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych do pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach.

Lp. Kilometraż orientacyjny
wg KP
(wg DŚU*)
Przeszkoda (kolizja trasy głównej
z przeszkodą)
Parametry funkcjonalne przeszkód Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 4 5

16+890,00 (16+780) skrzyżowanie trasy głównej ze szlakiem migracji zwierząt średnich i małych i ciekiem Parametry zgodnie z DŚU* PZDsz-24*

18+168,86 skrzyżowanie DP nr 1138G z trasa główną Zgodnie z pkt. 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD-25

18+750,00 (18+750) skrzyżowanie trasy głównej ze szlakiem migracji zwierząt średnich i małych  Parametry zgodnie z DŚU* PZDs-27*

20+332,28 skrzyżowanie DP nr 1138G z trasa główną Zgodnie z pkt. 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD-28

21+665,00 (21+666) skrzyżowanie trasy głównej ze szlakiem migracji  zwierząt dużych, średnich i małych Parametry zgodne z DŚU* PZGd-29*

22+393,47 (22+386) skrzyżowanie trasy głównej ze szlakiem migracji zwierząt małych i ciekiem Parametry zgodne z DŚU* PZDzm-30*

23+334,31 skrzyżowanie DP nr 1179G z trasą główną Zgodnie z pkt. 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD-31

25+130,00 (25+125) skrzyżowanie trasy głównej ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich i małych Parametry zgodne z DŚU* PZGs-33*

26+250,21 skrzyżowanie DP nr 1182G z trasa główną Zgodnie z pkt. 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WD-35

28+368,30 skrzyżowanie DP nr 1187G z trasa główną Zgodnie z pkt. 1.1.3.1 oraz 1.1.3.2 WS lub WS-37

KP – Koncepcja Programowa,

*DŚU: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.5.2013.KLP.26 z dnia 14.11.2014r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk –Lębork wraz z przebudową linii wysokiego napięcia, w przebiegu wyznaczonym korytarzem wariantu II niebieskiego z podwariantem jasnoniebieskim.”

INTERAKTYWNA MAPA ZADANIA

S6 Bobrowniki – Skórowo